Korsnäs församlingVad är det?

När du hör orden Korsnäs församling tänker du kanske på vår kyrka. Du tänker kanske på Pastorskansliet, dit du någon gång har haft ett ärende. Eller på några personer som är anställda av församlingen. Eller på dem som sitter i församlingens bestämmande organ. Det är också sådant som de här sidorna presenterar. Men först och främst består församlingen av alla sina medlemmar.

Våra medlemmar!

Alla medlemmar är viktiga och alla medlemmar formar på sitt sätt sin församling, med sin aktivitet eller passivitet, med hur man i vardagslag förverkligar sina kristna värderingar, sin tro och sina tvivel. Vi vill bygga en gemenskap med Kristus i centrum där alla kan känna att de har hemortsrätt.

Vem är då församlingsmedlem? De flesta som bor inom vår församlings område tar det som en självklarhet, att man är församlingsmedlem. Om du är döpt enligt Finlands ev.luth kyrkas ordning, så är du medlem i den församling på vars område du bor. (Läs mera om medlemskap på evl.fi). Åtminstone om allt gått rätt till när man anmält eventuella flyttningar. Den som är osäker på sitt medlemskap är välkommen att kolla upp det med oss på pastorskansliet. Den som har bott utrikes och flyttat t.ex. till Korsnäs och vill höra till församlingen bör ta kontakt med oss, för i det fallet blir man inte automatiskt registrerad som församlingsmedlem.

Frivilliga medarbetare

Barnkören påskdagen 2007 Vi har många som engagerat sig som ledare i söndagsskolor och annat arbete bland barn och unga.

Eller i diakoniarbete och insamlingsprojekt.

Eller i Vänstugan, syföreningsverksamhet och andra grupper.

Din insats kan också behövas i Alphakursen. Det är engagerade församlingsmedlemmar som bär upp våra verksamheter. Du är också välkommen att dra ditt strå till stacken! Kontakta någon av personalen eller de förtroendevalda. Ju fler som engagerar sig, desto bättre verksamhet kan vi bygga upp.


Personal

Kyrkoherde

Kyrkoherde Janne Heikkilä Kyrkoherde är från 1.4.2018 Janne Heikkilä, tel. 044-4101821, e-post janne.heikkila@evl.fi.

Kontakta honom när det gäller dop, vigsel, begravning, gudstjänstliv, skriftskola och allmän verksamhet.

Hans arbetsrum finns i Pastorskansliet i församlingshemmet på Kyrkobyvägen 37. När han blir kallad gör han också hembesök. En traditionell uppgift för prästen är också att göra sjukbesök. Då kan han också, om den sjuke önskar, hålla nattvard.

När kyrkoherden är ledig är det som regel pastor Cay-Håkan Englund från Bergö som sköter de prästerliga uppgifterna. Han e-postadress är cay-hakan.englund@evl.fi och telefon 050-5951070.

Ekonomichef-kanslist

Ekonomichef och kanslist, Christina Forss Ekonomichef är Christina Forss, tel. 044-4101800 eller 044-4101820.

Kontakta Christina om du behöver ämbetsbetyg eller släktutredning. Eller om du vill teckna ett gravvårdsavtal.

Hon sköter också om bokning av utrymme i församlingshemmet eller Strandhyddan.

Hon kan också svara på frågor som gäller församlingens förvaltning och ekonomi.

Hennes tjänstgöringsställe är Pastorskansliet i församlingshemmet på Kyrkobyvägen 37.

Kansliet är öppet tisdagar och torsdagar kl. 9-12. Under semestermånaden juli är kansliet öppet endast på torsdagar kl. 9-12.

diakon Birgitta Norrvik

Diakon

Birgitta Norrvik är vår vikarierande diakon. Hon planerar och leder verksamhetsgrupper inom diakoni och mission och gör hembesök. Hon kan nås per telefon 044-4101825. Diakonikansliet finns i Pastorskansliet, Kyrkobyvägen 37. E-post: birgitta.norrvik@evl.fi.


Barn- och ungdomsledare

Barn- och Ungdomsledare Anette Engsbo i sitt arbetsrum i Församlingshemmet Vår vikarierande barn- och ungdomsledare heter Anette Engsbo. Hon nås på telefon 044-4101823. E-post: anette.engsbo@evl.fi.

Hon ordnar föräldra- och barn-, minior- och juniorgrupperna och deltar i skriftskolan och scoutverksamheten. Barn- och ungdomsverksamhet ordnas i kyrkbyn, Molpe och Taklax.

Anette sköter barn- och ungdomsarbetet från 1.11.2018 till 31.7.2019.Kantor

Kantor Deseré Granholm Kantor är Deseré Granholm. Telefonnummer: 044-4101824. E-postadressen är deseré.granholm@evl.fi.

Kantorn sköter musiken i gudstjänsterna och leder församlingens kyrkokör, barnkör och strängband.

Prata med Deseré om ni vill göra något extra av musiken kring bröllop, begravning eller något annat tillfälle.

Församlingsmästare

Frank Hydén Matias Nylund Våra församlingsmästare heter Frank Hydén och Matias Nylund. Frank nås per tel. 044-4101832 och Matias på 044-4101822. Församlingsmästarna sköter om att kyrkan och församlingshemmet är i ordning. Begravningsplatsen och grönområdena kring kyrkan och församlingshemmet hör också till deras ansvarsområde. Tillsammans med någon av dem kan man se ut en gravplats och beställa gravgrävning.Upp


Förtroendevalda

Församlingens förvaltning och verksamhet leds av Kyrkofullmäktige, kyrkorådet och direktionerna för barn- och ungdomsarbetet och diakonin.

Kyrkofullmäktige

Högsta beslutanderätten i församlingen har Kyrkofullmäktige, som är ett folkvalt organ. Val hålls vart fjärde år i november månad. Vårt fullmäktige består av 15 ledamöter.

Medlemmar i kyrkofullmäktige perioden 2019-22 är:
Birgitta Backholm, Harrström
Anna Granås, Taklax
Håkan Häggblom, Korsbäck
Guy Kronqvist, Korsnäs
Carina Lagerström, Korsnäs
Roger Lindholm, Korsnäs
Kristina Nordmyr, Harrström
Martin Palmqvist, Molpe
Ralf Rusk, Molpe
Dage Stenbäck, Molpe
Sture Södergran, Korsnäs
Stefan Vestén, Taklax
Katarina Wester-Bergman, Korsnäs
Britta Vikberg, Taklax
Tina Östling, Molpe

Denna mandatperiod finns inga ersättare för kyrkofullmäktigeledamöterna.

Upp

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det organ som bereder ärendena för Kyrkofullmäktige och sedan också sköter om att besluten verkställs. I Kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och sex ledamöter som Kyrkofullmäktige väljer för två år i gången.

År 2017-18 består kyrkorådet av:
Carina Lagerström, Korsnäs, viceordförande (ersättare Kristina Haga-Lagerström)
Anna-Mi Björkqvist, Molpe (Marie Prost),
Maj-Lis Häggblom, Korsbäck (Marina Nylund),
Leo Lillbåsk, Harrström (Mikael Södersund)
Johan Nynäs, Korsnäs (Helena Kulp)
Maj-Britt Vilén, Taklax (Vivan Vesterback)

Upp

Barn- och ungdomsdirektionen

Barn- och ungdomsdirektionens uppgift är att sätta målen och prioriteringarna för vår verksamhet bland barn och unga. Direktionen gör framställningar till Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige om budgeten för sin sektor och fungerar som stöd och bollplank åt ungdomsledaren. Direktionen väljs av Kyrkofullmäktige för två år i gången.

Åren 2017-18 består direktionen av:
Sture Södergran, ordförande
Anna Granås
Johanna Svedström-Söderman
Angelica Sandholm

Ersättare i Barn- och ungdomsdirektionen är Susan Mannfolk, Hannele Svartgrund och Roger Lindholm.

Upp

Diakonidirektionen

För att sätta upp mål och prioriteringar för församlingens diakoniverksamhet, göra framställningar om budget för diakoniarbetet har vi en diakonidirektion. Den förvaltar också diakonifonden och är stöd för församlingens diakoniarbetare.

Medlemmar i diakonidirektionen 2017-18 är:
Gunhild Westberg
Annette Bjurbäck
Kristina Nordmyr
Roger Lindholm ordförande
Yvonne Holming
Anna-Mi Björkqvist

Ersättare är Kerstin Sjöstrand och Mikael Södersund.Upp
Till första sidan


Verksamhetsformer

Kyrkokören

Kyrkokören uppträder vid de stora högtiderna och festgudstjänsterna. Kören deltar också i Kyrkosångskretsens i Närpes proster verksamhet och konserter. Övningarna sker i vanliga fall torsdag kvällar kl. 19.00 under höst- och vårterminen. Övningslokal är församlingshemmet. Kören tar gärna emot nya sångare i början av övningsterminerna. Följ med vår annonsering i Kyrkpressen. Körens dirigent, kantor Deseré Granholm, kan berätta mera.

Upp
Till första sidanFörsamlingsmedlemmar

Frivilliga medarbetare

Personalen

Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet

Våra verksamhetslokaler

Vår barnverksamhet

Korsnäs scoutkår

Något för ungdomar

Skriftskolan

För vuxnaKontakt:
Korsnäs församling
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs
Tel. +358-44-4101800
korsnas.pastorskansli@evl.fi
Vår Facebook-sida