Korsnäs församling erbjuderDop, vigsel, konfirmation och jordfästning är kyrkliga akter som berör oss alla. Det skall denna sida handla om, plus några andra former av personlig service som du kan få av din församling.

När ett barn kommit till världen

Det är något alldeles omvälvande och otroligt och fantastiskt när ett barn blir fött. Det, om något är värt en familjefest för att säga välkommen till livet och till oss. Genom dopet säger vi också välkommen in i kyrkan och i Guds famn. Läs mer på vår kyrkas hemsidor om dopet under fliken förrättningar. När det gäller att hitta namn åt barnet kan man ha ledning av namnsidan. Befolkningsregistrets namntjänst kan ge besked om vilka namn som är i användning i Finland. Man kan också ha nytta och nöje av svenskanamn.se. Här följer en lista med tips och upplysningar om dopförrättningen.

Välsignat vatten
 • När dopet skall ske kan bero på många olika saker, men kyrkans rekommendation är att det sker inom två månader efter barnets födelse. Kontakta dopförrättaren eller Pastorskansliet. Kom överens om tidpunkt för dopet och om en planeringsträff.
 • De flesta dopen hålls i kyrkan, men ofta hålls de också i hemmiljö, i församlingshemmet, Strandhyddan eller Prästgårdsmuseet.
 • Dopet följer kyrkans formulär, som du hittar här som PDF-fil, men det kan göras personligt genom att tillsammans med dopförrättaren välja mellan de alternativa texter som finns, genom att välja psalmer, genom att be någon sjunga en lämplig sång, läsa en dikt, spela ett musikstycke... Tips kan man få från t.ex. från dopguiden.se eller barndop.nu.
 • Ge barnet minst två faddrar. Två faddrar skall vara konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dem kan man ha flere faddrar som tillhör en kristen kyrka som godkänner vår lutherska dopsed. Faddrarna skall fungera som dopvittnen, stödpersoner och förebilder för barnet.
 • Dopförrättningen är avgiftsfri oberoende av var den hålls. Vill man använda församlingens lokaler för bjudningen betalar man en hyra.
 • Följande söndag kungörs dopet i gudstjänsten och församlingen ber en bön för barnet, familjen och faddrarna.

Det normala i vår kyrka är att man blir döpt som barn. Det är regeln när barnets föräldrar, eller en av dem hör till kyrkan. Men om man inte har blivit döpt och vill ansluta sig till vår kyrka, så kan man också bli döpt som vuxen eller t.ex. i samband med skriftskolan. Läs mer om det här på kyrkans hemsida.

Upp
Till första sidan


Vigsel

Bröllopet är ett unikt tillfälle i livet. Många ägnar ett år och mer åt att planera sitt bröllop. Vigselakten inleder festen. En kyrklig vigsel är inte bara en juridisk akt utan också en gudstjänst där vi ber för vigselparet. Kyrkan har ett formulär för hur vigseln skall ske. (Se det fullständiga formuläret som pdf-fil här. Scrolla fram till sid. 104 i dokumentet.) Det kan göras personligt genom att tillsammans med vigselprästen välja alternativ. Man kan formulera personliga löften som man ger varandra. Tillsammans med kantorn kan man komma överens om musiken. Det går också att foga in t.ex. solosång eller något annat uppträdande i vigseln. Motiv ur vigselryan

 • Kom överens om vigseltidpunkt i god tid. Kontakta vigselförrättaren eller pastorskansliet. I vår kalender ser du vilka tider som är bokade.
 • Senast sju dagar före vigseln (och tidigast fyra månader före) bör man göra en hindersprövning (tidigare talade man om lysning). Det sker lämpligast så, att paret som skall vigas besöker sin församlings pastorskansli tillsammans. Numera är det inte längre obligatoriskt att kungöra lysningen i kyrkan, men vi gör det gärna. Samtidigt ber församlingen en bön för paret.
 • Om den ena parten är utländsk medborgare eller inte tillhör kyrkan, kan det bli mer komplicerat. Tag kontakt en par månader före vigseln och red ut vilka dokument som bör skaffas fram för att få hindersprövningen gjord.
 • Någon dag före vigseln brukar man träffa vigselförrättaren för en genomgång av hur det går till. Om möjligt bör brudnäbbar, tärnor och bestman också komma med.
 • De flesta vigslarna har vi i kyrkan, men det förekommer också vigslar i församlingshemmet, Prästgårdsmuseet, Strandhyddan eller i hemmiljö.
 • Senast i samband med vigseln bör man meddela hur man vill ha det med efternamnet. Paret kan ta mannens eller kvinnans efternamn som familjens efternamn. Vardera kan behålla sitt efternamn. Vardera kan också anta dubbelnamn.
Mer om äktenskap och vigsel kan man läsa på Kyrkans hemsida.

Upp
Till första sidan


När någon avlider

Ett dödsfall i familjen är alltid omskakande. Den som vid sin död hörde till kyrkan bör få en kristen och värdig begravning enligt vår kyrkas sed. Här följer ett avsnitt om församlingens tjänster i den situationen och en minneslista som anger vad man bör tänka på. Utförligare information finns på Finlands ev.luth kyrkas hemsidor.

 • Sker dödsfallet på sjukhus eller åldringshem, så får man stöd och praktisk vägledning av personalen. Sker dödsfallet hemma, ring nödnumret 112.
 • Från tavla av Anna Skog
 • Försök tänka på att ingen av dem som är närmast berörda av chocken skall behöva vara ensamma. Det finns en krisgrupp, som man kan nå via hälsovårdscentralen. För att lindra chocken kan krisgruppen också ordna en debriefingsamling några dag efter dödsfallet. Man kan också kontakta diakonissan eller prästen.
 • De flesta vill anlita en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Kontakta den så fort som möjligt. På orten finns Korsnäs Blomster och Begravningsbyrå, tel. 06-3641410, mobil 0500-223544.
 • I samband med kistläggningen kan man gärna samlas rund den som avlidit och hålla en stilla andakt och ta avsked. Om man vill kan begravningsbyråns personal eller någon av församlingens anställda närvara och leda andakten.
 • Kontakta församlingen. Ring pastorskansliet, tel. 044-4101800. Kom överens om själaringning, begravningstid, grav och gravgrävning och planeringssamtal med prästen.
 • Själaringningen sker i allmänhet kl. 9.00 första vardagen efter att församlingen fått dödsbudet. Ansvarsperson är församlingsmästaren.
 • När man bestämmer begravningstidpunkten bör man tänka på att få tillräckligt tid med arrangemangen. I allmänhet hålls begravningen en till två veckor efter dödsfallet. Vanligen sker det i vår församling en fredag eller lördag kl. 11, men också andra tidpunkter är möjliga.
 • Jordfästningsakten sker i allmänhet i kyrkan eller i Molpe bykyrka. Jordfästningsakten följer det formulär som vår kyrka har fastställt, men det finns möjlighet att välja texter, böner och psalmer så att det känns personligt. Planera det tillsammans med prästen. Man kan också be någon sjunga solo eller spela ett musikstycke. Diskutera gärna musikönskemål med kantorn i god tid.
 • De närmast anhöriga och de som skall fungera som bärare bör komma i god tid till kyrkan. Cirka en halv timme på förhand brukar man bära in kistan och ordna det vackert framme i koret.
 • Blomsterhyllningen sker som regel i kyrkan efter jordfästningsakten. Det är också möjligt att ha den före jordfästningsakten eller först vid graven. Det är inte viktigt att du läser perfekt när du bär fram dina blommor. Blomsterhyllningen skall uttrycka vår sorg, saknad och kärlek till den avlidna. Darr på rösten och tårar är tillåtna!
 • Minnesstunden är inte bunden av några regler, även om vi har starka seder. Minnesstunden är också en frivillig samling, där de anhöriga är värdar, även om minnesstunden oftast hålls i församlingshemmet. Det brukar först bli servering och efter det ett program bestående av läsning av kondoleansadresserna och andra hälsningar, andakt av prästen, eventuella sångprogram och ordet fritt, allt varvat med psalmsång. Präst och kantor står till förfogande under minnesstunden, planera gärna samlingen tillsammans med dem.
 • Statyn Dialog med en fågel, foto Jannike Nynäs
 • Skall vi ta med barnen på begravning? Gärna, men varje familj bestämmer själv. Har man förberett barnen genom att berätta vad som kommer att hända och hur det kommer att se ut, och att folk kommer att vara lessna, så går det i allmänhet mycket bra. Barnens närvaro visar också att livet går vidare. De seder som barnen involveras i kommer de också att senare föra vidare.
 • Söndagen efter begravningen hålls tacksägelse i kyrkan, d.v.s. den avlidnas namn läses upp följt av ett musikstycke och bibelord/bön. På Alla Helgons dag tänder vi ljus för alla församlingsmedlemmar som avlidit under det år som gått. Om man meddelar till pastorskansliet kan vi tända ljus också för andra med Korsnäsanknytning som avlidit under det gångna året.
 • Ibland ordnar vi samlingar för sörjande. Diakonissan eller prästen kan också komma på hembesök till sörjande.

Begravningsplatsen

En församling är enligt begravningslagen skyldig att mot en skälig ersättning tillhandahålla gravplats åt alla som har bott på dess område när han eller hon avlidit. Samma rätt har den som dör utrikes om han/hon är finländsk medborgare och flyttat utrikes från församlingens område. Korsnäs församlings begravningsplats är belägen 2,5 km söderut från kyrkan. Den består av två delar "Gamla delen" är den norra halvan av begravningsplatsen och "Nya delen" är den södra. Den nya delen fylls ut kvartersvis och radvis i tur och ordning. På gamla delen kan man välja mer fritt bland de gravutrymmen som är lediga.

Gravpris 2019

Typ av gravOrtsboIcke ortsbo
B-grav 25 år86,00205,00
B-grav 50 år241,00410,00
Grav för urna 50 år115,00205,00

Grävning och täckning av grav 2019

Typ av gravOrtsboIcke ortsbo
Kistgrav351,00410,00
Urngrav76,00136,00

Minneslunden 2019

AvgifterOrtsboIcke ortsbo
Askgravplats60,00100,00
Asknedsättning60,00100,00

Gravskötselavtal

Om man inte själv har möjlighet att sköta om familjegraven, kan man teckna ett gravvårdsavtal med församlingen. Vi tillhandahåller avtal för en enskild sommar och avtal för 10 års tid. I grundavtalet ingår en blomma, men mot tilläggsavgift kan man få mera blommor. Många planterar också egna blommor men låter församlingens personal ta hand om skötseln. Blommorna planteras i början av juni så snart risken för nattfrost bedöms vara förbi.

Sommaravtal 201958,00
Extra blomma en sommar27,00
Tio års avtal630,00
Extra blomma tio somrar270,00

Upp
Till första sidan


Pastorskansliets tjänster

Ämbetsbetyg

Ämbetsbetyg och släktutredningar behöver man ibland, även om alla offentliga myndigheter har direkt anslutning till befolkningsdatasystemet. Pastorskansliet på Kyrkobyvägen 37 är öppet tisdag och torsdag kl. 9.00-12.00 (semestermånaden juli enbart torsdag kl. 9-12). Man kan komma in eller ringa 044-4101800. Vissa ämbetsbetyg är avgiftsfria, t.ex. för skolor och sociala ärenden. För en del ämbetsbetyg och släktutredningar utgår ett lösen.

Service till släktforskare

På pastorskansli finns en läsapparat för mikrofilm som privata släktforskare kan utnyttja under öppethållningstiderna tisdag och torsdag kl 9.00-12.00. Det är säkrast att reservera läsapparaten på förhand per tel. 044-4101800. På Korsnäs bibliotek finns också en kopia av våra kyrkböcker i mikrofiche. Det är material fram till 1800-talets slut, d.v.s. sådant som inte längre är sekretessbelagt, som finns på biblioteket.

Kanslisten kan, i den mån den knappa arbetstiden räcker till, också utföra privat släktforskning. Då debiteras beställaren enligt 33,00 euro per arbetstimme. Minimidebitering är 1/3 timme, dvs 11,00 euro. Vår rekommendation är, att man kontaktar någon känd släktforskare eller släktforskarförening, t.ex. Vasa släkt- och bygdeforskare.

Hyra samlingslokal

Uthyrningen av utrymmen i Församlingshemmet och Strandhyddan till privatpersoner och föreningar administrerars från pastorskansliet, Kyrkobyvägen 37, tel. 044-4101800.

Kondoleansadresser

Församlingen äger en fond, Korsnäs församlings hyllnings- och blomsterfond, som saluför kondoleansadresser ā 10,- euro. Adresserna finns tillgängliga i pastorskansliet, Korsnäs Blomster och Begravningstjänst och Korsnäs Andelsbanks kontor. Fondens avkastning används till stipendier och förskönande av kyrkan och begravningsplatsen.Upp
Till första sidan
Barndop

Dop av vuxna

Kyrkbröllop

Vid dödsfall

Gravpris

Gravskötsel

Ämbetsbetyg

Släktforskning

Kondoleansadresser

Kontakt:
Korsnäs församling
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs
Tel. +358-44-4101800
korsnas.pastorskansli@evl.fi